DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Quyết định số 1977/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh lần đầu theo Thông tư (Link đính kèm: /uploads/2023.12.29_1506. QD-SYT.pdf)
2. Quyết định 1938/QĐ-SYT ngày 21/12/2023 về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Link đính kèm: /uploads/2022.03.30_371. QD-SYT.pdf)