DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Quyết định số 1506/QĐ-SYT ngày 29/12/2020 về việc Phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh lần đầu theo Thông tư (Link đính kèm: /uploads/2020.12.29_1506. QD-SYT.pdf)
2. Quyết định 371/QĐ-SYT ngày 30/03/2022 về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Link đính kèm: /uploads/2022.03.30_371. QD-SYT.pdf)
3. Quyết định 1124/QĐ-SYT ngày 05/08/2022 về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Link đính kèm: /uploads/2022.08.05_1124. QD-SYT.pdf)
4. Quyết định 967/QĐ-SYT ngày 29/06/2023 về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Link đính kèm: /uploads/2023.06.29_967. QD-SYT.pdf)